[เนื้อเพลง] NCT 127 - Cherry Bomb

posted on 25 Jun 2017 16:49 by meyanee
 
NCT 127 - Cherry Bomb

빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum
빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum
빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum
빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum

I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage
I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage
I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage
I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage

시간이 됐지 반드시 I’mma do my thing
ชีกานี ดแวดจี บันดือชี I’mma do my thing
대기실 앞은 바글거려 다들 눈 못 떼
แดกีชิล อาพึน บากึล กอ รยอ ดาดึล นุน มด เต
모두 따라와 Yo hands up in the air
โมดู ตาราวา Yo hands up in the air
We back get away 이제 막 터질거야 Everywhere
We back get away อีเจ มัก ทอจิลกอยา Everywhere

나를 삼켜봐 그리곤 느낀 Stomach 꽤
นารึล ซัมคยอ บวา กือรีกน นือกิน Stomach กแว
오래 절여진 Cherry Bomb 언제 언제 터질지 몰라
โอแร จอล ยอจิน Cherry Bomb ออนเจ ออนเจ ทอจิลจี มลรา
Popping your head like 킹스맨 Chip
Popping your head like คิงซือแมน Chip
No fireman 이건 Fireworks
No fireman อีกอน Fireworks
Cherries in the sky high

I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage
I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage

If you are happy and you know it
clap your hands yo (In this beat)
If you are happy and you know it
clap your hands (In this beat)

빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum
빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum
빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum
빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum

I’m the biggest hit
I’m the biggest hit

모두 다 쉿 터지기 직전의 스릴
โมดู ดา ชวิด ทอจีกี ชิกจอเน ซือริล
It tastes like a cherry bomb
쉽게 보다가는 큰일 나
ชวิบเก โบดากานึน คือนิล นา
이미 넌 빠져들어 가
อีมี นอน ปาจยอดือรอ กา

팽창하는 지금 폭발 직전인 기분 죽이네 Do do that
แพงชังฮานึน ชีกึม พกปัล ชินจอนิน คีบุน ชูกีเน Do do that
노랠 불러야지 Na na na
โนแรล พุลรอยาจี Na na na
꽂힌 안전핀들 다 뽑아냈지
โกชิน อันจอนพินดึล ดา โปบาแนดจี
다 깜짝 놀라겠지 모두가
ทา กัมจัก นลราเกดจี โมดูกา
We gonna make it

I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage
I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage

If you are happy and you know it
clap your hands yo (In this beat)
If you are happy and you know it
clap your hands (In this beat)

빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum
빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum
빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum
빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum

끝이 어디인지
กือที ออดีอินจี
어디까지 갈 수 있는지
ออดีกาจี กัล ซู อินนึนจี
이제 시작해 Just the half of it
อีเจ ชีจาแค Just the half of it
뒷걸음질 치는 모습 It’s over
ทวิดกอรึมจิล ชีนึน โมซึบ It’s over
떠들기 바쁜 세상 속에
ตอดึลกี พาปึน เซซัง โซเก
갇혀 헤매고 싶지는 않아
คา ทยอ เฮแมโก ชิบจีนึน อานา
단 한번의 불꽃으로 내 전불 태워
ดัน ฮันบอเน บุลโกชือโร แน ชอนบุล แทวอ

I’m the biggest hit
I’m the biggest hit

Uh Hard rock scalp Head shot pop
No talk 어딜가나 숙이는 삶
No talk ออดิลกานา ซูกีนึน ซัล
주변 탐색하는 자들께 박수
ชู บยอก ทัมแซคานึน ชาดึลเก พักซู
Ay 너네 덕에 분명히 정신을 차렸네
Ay นอเน ดอเก บุนมยองงี ชองชีนึล ชา รยอนเน
쫓기는 거 싫어서 이젠 앞에서 말해
จดกีนึน กอ ชีรอซอ อีเจน อาเพซอ มัลแฮ
허리는 너 앞에서 안 굽힐게
ฮอรีนึน นอ อาเพซอ อัน คูพิลเก
Keep watching 맨날 보기를 바래
Keep watching แมนนัล โบกีรึล บาแร
Hater hater talk talk
뭘 먹어도 너네껀 소화 잘돼
มวอล มอกอโด นอเนกอน โซฮวา ชัล ดแว
Take a fist or stone or a gunshot
독해져버린 NINE 받아봐 Cherry bomb
โทแค จยอ บอริน NINE บาดา บวา Cherry bomb

I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage
I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage
I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage

Yeah
If you are happy and you know it
clap your hands yo (In this beat)
If you are happy and you know it
clap your hands
If you are happy and you know it
clap your hands yeah

빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum
빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum
빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum
빨리빨리 피해 Right Cherry bomb feel it yum
ปัลรี ปัลรี พีแฮ Right Cherry bomb feel it yum

nanana nanana
I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage
nanana nanana
I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage

nanana nanana
어서 빨리 피해 right Cherry Bomb
ออซอ ปัลรี พีแฮ right Cherry Bomb
nanana nanana
어서 빨리 피해 right Cherry Bomb
ออซอ ปัลรี พีแฮ right Cherry Bomb

I’m the biggest hit
I’m the biggest hit on this stage
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2017/06/nct-127-cherry-bomb

[เนื้อเพลง] BTS RM & V - 4 O'Clock

posted on 18 Jun 2017 17:44 by meyanee
 
BTS - 네시
BTS - 4 O'Clock

어느 날 달에게 길고긴 편지를 썼어
ออนือ นัล ทาเรเก คิลโกกิน พยอนจีรึล ซอดซอ
너보다 환하진 않지만 작은 촛불을 켰어
นอโบดา ฮวันนาจิน อันชีมัน ชากึน ชดปูรึล คยอดซอ

어스름한 공원에 노래하는 이름모를 새
ออซือรึมมัน กงวอเน โนแรฮานึน อีรึมโมรึล แซ
Where are you, oh you
왜 울고 있는지 여긴 나와 너 뿐인데
แว อุลโก อิดนึนจี ยอกิน นาวา นอ ปูนินเด
Me and you, oh you

깊은 밤을 따라서 너의 노랫소리가
คีพึน บามึล ตาราซอ นอเอ โนแรดโซรีกา
한 걸음씩 두 걸음씩 붉은 아침을 데려와
ฮัน กอรึมชิก ทู กอรึมชิก พุลกึน อาชีมึล เท รยอวา
새벽은 지나가고 저 달이 잠에 들면
แซ บยอกึน ชีนากาโก ชอ ทารี ชาเม ทึล มยอน
함께했던 푸른빛이 사라져
ฮันเก แฮดตอน พูรึนบีชี ซารา จยอ

오늘도 난 적당히 살아가 발맞춰 적당히 닳아가
โอนึลโด นัน ชอกตังฮี ซารากา พัลมัด ชวอ ชอกตังฮี ทารากา
태양은 숨이 막히고 세상은 날 발가벗겨놔
แทยางึน ซูมี มาคีโก เซซางึน นัล พัลกา บอด กยอ นวา
난 어쩔 수 없이 별 수 없이
นัน ออ จอล ซู ออบชี พยอล ซู ออบชี
달빛 아래 흩어진 나를 줍고 있어
ทัลบิด อาแร ฮือทอจิน นารึล ชุบโก อิดซอ
I call you moonchild
우린 달의 아이 새벽의 찬 숨을 쉬네
อูริน ดาเร อาอี แซ บยอเก ชัน ซูมึล ชวีเน
Yes we’re livin and dyin at the same time
But 지금은 눈 떠도 돼
But ชีกือมึน นุน ตอโด ดแว
그 어느 영화처럼 그 대사처럼
คือ ออนือ ยองฮวา ชอรอม กือ แดซา ชอรอม
달빛 속에선 온 세상이 푸르니까
ทัลบิด โซเกซอน อน เซซางี พูรือนีกา

어스름한 공원에 노래하는 이름모를 새
ออซือรึมมัน กงวอเน โนแรฮานึน อีรึมโมรึล แซ
Where are you, oh you
왜 울고 있는지 여긴 나와 너 뿐인데
แว อุลโก อิดนึนจี ยอกิน นาวา นอ ปูนินเด
Me and you, oh you

깊은 밤을 따라서 너의 노랫소리가
คีพึน บามึล ตาราซอ นอเอ โนแรดโซรีกา
한 걸음씩 두 걸음씩 붉은 아침을 데려와
ฮัน กอรึมชิก ทู กอรึมชิก พุลกึน อาชีมึล เท รยอวา
새벽은 지나가고 저 달이 잠에 들면
แซ บยอกึน ชีนากาโก ชอ ทารี ชาเม ทึล มยอน
함께했던 푸른빛이 사라져
ฮันเก แฮดตอน พูรึนบีชี ซารา จยอ

깊은 밤을 따라서 너의 노랫소리가
คีพึน บามึล ตาราซอ นอเอ โนแรดโซรีกา
한 걸음씩 두 걸음씩 붉은 아침을 데려와
ฮัน กอรึมชิก ทู กอรึมชิก พุลกึน อาชีมึล เท รยอวา
새벽은 지나가고 저 달이 잠에 들면
แซ บยอกึน ชีนากาโก ชอ ทารี ชาเม ทึล มยอน
함께했던 푸른빛이 사라져
ฮันเก แฮดตอน พูรึนบีชี ซารา จยอ

새벽은 지나가고 저 달이 잠에 들면
แซ บยอกึน ชีนากาโก ชอ ทารี ชาเม ทึล มยอน
함께했던 푸른빛이
ฮันเก แฮดตอน พูรึนบีชี
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2017/06/bts-bangtansonyeondan-4-o-clock-nesi

[เนื้อเพลง] DAY6 - I Smile

posted on 18 Jun 2017 17:28 by meyanee
 
DAY6 - 반드시 웃는다
DAY6 - I Smile

오랜만이야
โอแรนมานียา
먼저 연락이 올 줄은 몰랐어
มันจอ ยอนรากี อล ชูรึน มลรัดซอ
시간 나면 우리
ชีกัน นา มยอน อูรี
잠깐 얼굴이라도 보자는
ชัมกัน ออลกูรีราโด โบจานึน
말을 내가 어떻게 거절해
มารึล แนกา ออตอเค กอจอลแร

설레임과 두려움 반이야
ซอลเรอิมกวา ทูรยออุม บานียา
아직 그리워 하고 있는걸 눈치를 챌 까봐
อาจิก คือรีวอ ฮาโก อิดนึนกอล นุนชีรึล แชล กา บวา

오늘만큼은 I smile
โอนึลมันคือมึน I smile
아프더라도 I smile
อาพือดอราโด I smile
너의 앞에선 아무렇지 않은 척
นอเอ อาเพซอน อามูรอชี อานึน ชอก
잘 지내고 있는 척 반드시
ชัล ชีแนโก อิดนึน ชอก พันดือชี

웃는다 웃는다
อุดนึนดา อุดนึนดา
가끔씩이라도 이렇게
คากึมชีกีราโด อีรอเค
웃으면서 만나게
อูซือ มยอน ซอ มันนาเก
반드시 I smile
พันดือชี I smile

여전하네 넌
ยอ จอยฮาเน นอน
아직도 웃는 얼굴이 예쁘네
อาจิกโต อุดนึน ออลกูรี เยปือเน

정말로 마음 같아선
ชองมัลโร มาอึม คาทา ซอน
당장이라도 돌아와 달라고 말하고 싶지만
ทังจางีราโด โทราวา ทัลราโก มัลราโก ชิบจีมัน

오늘만큼은 I smile
โอนึลมันคือมึน I smile
아프더라도 I smile
อาพือดอราโด I smile
너의 앞에선 아무렇지 않은 척
นอเอ อาเพซอน อามูรอชี อานึน ชอก
잘 지내고 있는 척 반드시
ชัล ชีแนโก อิดนึน ชอก พันดือชี

웃는다 웃는다
อุดนึนดา อุดนึนดา
가끔씩이라도 이렇게
คากึมชีกีราโด อีรอเค
웃으면서 만나게
อูซือ มยอน ซอ มันนาเก
반드시 I smile
พันดือชี I smile

너를 보내고 나면
นอรึล โบแนโก นา มยอน
웃음은 사라지겠지
อูซือมึน ซาราจีเกดจี

오늘만큼은 I smile
โอนึลมันคือมึน I smile
아프더라도 I smile
อาพือดอราโด I smile
마지막까지 아무렇지 않은 척
มาจีมักกาจี อามูรอชี อานึน ชอก
잘 지내고 있는 척 반드시
ชัล ชีแนโก อิดนึน ชอก พันดือชี

웃는다 웃는다
อุดนึนดา อุดนึนดา
가끔씩이라도 이렇게
คากึมชีกีราโด อีรอเค
웃으면서 만나게
อูซือ มยอน ซอ มันนาเก
반드시 I smile
พันดือชี I smile
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2017/06/day6-smile-bandeusi-usneunda