볼빨간사춘기 - 좋다고 말해
Bolppalgan4 - Tell Me You Love Me

안녕 오늘도 같은 자리 버스 창가에
อันนยอง โอนึลโด กาทึน ชารี พอซือ ชองกาเอ
기대 앉은 네게 인사를 해 Hi
คีแด อันจึน เนเก อินซารึล แฮ Hi
역시 넌 받아 주지를 않네
ยอกชี นอน พาดา ชูจีรึล อันเน
인기 많고 잘생긴 넌 내게만
อินกี มันโก ชัลแซงกิน นอน แนเกมัน
그렇게 쌀쌀하게 굴더라
คือรอเค ซัลซัลราเก คุลดอรา

근데 Last night
คึนเด Last night
기억나 넌 내가 좋다고 했어
คีออกนา นอน แนกา โชทาโก แฮดซอ
그 예쁜 가로등 아래서
คือ เยปึน คาโรดึง อาแรซอ
넌 내가 좋다고 말했어
นอน แนกา โชทาโก มัลแรดซอ
다음부턴 모른 척 아닌 척해도
ทาอึมบูทอน โมรึน ชอก อานิน ชอแคโด
You have to know that
확신을 해야 돼 넌
ฮวักชีนึล แฮยา ดแว นอน
그 날 넌 내가 좋다고 했어 Yeah
คือ นัล นอน แนกา โชทาโก แฮดซอ yeah

If you like me or love me just say yes yes yes
And then I'm your girlfriend and you're my boyfriend
어서 내게 좋다고 말해줘
ออซอ แนเก โชทาโก มัลแฮจวอ

몰래 오늘도 도서관 맨 앞자리에
มลแร โอนึลโด โทซอ กวัน แมน อับจารีเอ
기대 앉은 네게 인사를 해 Oh boy
คีแด อันจึน เนเก อินซารึล แฮ Oh boy
역시 넌 받아 주지를 않네
ยอกชี นอน พาดา ชูจีรึล อันเน
인기 많고 잘생긴 넌 내게만
อินกี มันโก ชัลแซงกิน นอน แนเกมัน
그렇게 쌀쌀하게 굴더라
คือรอเค ซัลซัลราเก คุลดอรา

근데 Last night
คึนเด Last night
기억나 넌 내가 좋다고 했어
คีออกนา นอน แนกา โชทาโก แฮดซอ
그 예쁜 가로등 아래서
คือ เยปึน คาโรดึง อาแรซอ
넌 내가 좋다고 말했어
นอน แนกา โชทาโก มัลแรดซอ
다음부턴 모른 척 아닌 척해도
ทาอึมบูทอน โมรึน ชอก อานิน ชอแคโด
You have to know that
확신을 해야 돼 넌
ฮวักชีนึล แฮยา ดแว นอน
그 날 넌 내가 좋다고 했어 Yeah
คือ นัล นอน แนกา โชทาโก แฮดซอ yeah

If you like me or love me just say yes yes yes
And then I'm your girlfriend and you're my boyfriend
어서 내게 좋다고 말해줘 Oh
ออซอ แนเก โชทาโก มัลแฮจวอ Oh
널 참 많이 좋아하는 난데
นอล ชัม มานี โชอาฮานึน นันเด
우린 이어질 수 없는 걸까
อูรี อีออจิล ซู ออบนึน กอลกา
내 긴 교복 치마가 부끄러워 초라해 Yeah
แน กิน กโยบก ชีมากา พูกือรอวอ โชราแฮ Yeah
네 곁엔 항상 키 크고 예쁜 애들이 넘치는데 Woo
เน กยอเทน ฮังซัง คี โคโก เยปึน แอดือรี นอมชีนึนเด Woo

If you like me
If you like me yeah
And then I'm your girlfriend and you're my boyfriend
어서 내게 좋다고 말해줘
ออซอ แนเก โชทาโก มัลแฮจวอ

If you like me or love me just say yes yes yes
And then I'm your girlfriend and you're my boyfriend
어서 내게 좋다고 말해줘
ออซอ แนเก โชทาโก มัลแฮจวอ
 
Thank you for Korean lyrics:
http://klyrics.net/bolbbalgan4-%EC%A2%8B%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EB%A7%90%ED%95%B4-lyrics-hangul-romanization/

[เนื้อเพลง] K.A.R.D - Oh NaNa

posted on 02 Jan 2017 22:32 by meyanee
 
K.A.R.D - Oh NaNa

지겨워 Always
ชีกยอวอ Always
왜 맘에 없는 남자만 말을 거나요
แว มาเม ออบนึน นัมจามัน มารึล กอนาโย
Go Away, Ay 너무 뻔하잖아
Go Away, Ay นอมู ปอนนาจานา
식상한 매력 느끼한 말투
ชิกซังฮัน แมรยอก นือกีมัน มัลทู
아무 느낌 없어 No No
อามู นือกิม ออบซอ No No
제발 내 앞에 나타나 줘
เชบัล แน อาเพ นาทานา จวอ
어디에 있나요 My Love 날 구해줘
ออดีเอ อิดนาโย My Love นัล คูแฮจวอ

You lookin' for a man that's realer
날 만나기 전에 맘껏 즐겨
นัล มันนากี ชอเน มัมดอก ชึลกยอ
Insta에 자꾸 목적이 뻔한
Insta เอ ชากู มกจอกี ปอนนัน
남자들의 dm 알림은 다 무시해
นัมจาดือเร dm อัลรีมึน ดา มูชีแฮ
Girl 딱 한 번에 꽂혀
Girl ตัก ฮัน บอเน โกชยอ
너로 맞춰진 내 관심의 초점
นอโร มัดชวอจิน แน กวันชีเม โชจอม
All day, All night baby 365
헌신하며 절대 떠나지 않을게 your side
ฮอนชินนามยอ ชอลแด ตอนาจี อานึลเก your side

매일 날 위해 노랠 불러줘요 Oh Na Na Na
แมอิล นัล วีแฮ โนแรล บุลรอจวอโย Oh Na Na Na
달콤한 눈빛으로 날 녹여줘요 Oh Na Na Na
ทัลคมมัน นุนบีชือโร นัล โนกยอจวอโย Oh Na Na Na
그대 뜨거운 가슴이
คือแด ตือกออุน คาซือมี
조금만 식어도 토라질지도 몰라
โชกึมมัน ชีกอโด โทราจิลจีโด มลรา
영원히 곁에 있어 날 지켜줘요
ยองวอนนี กยอเท อิดซอ นัล ชีคยอจวอโย
오늘처럼 Oh Na Na
โอนึลชอรอม Oh Na Na

Oh Na Na 오늘처럼 Oh Na Na
Oh Na Na โอนึลชอรอม Oh Na Na
Oh Na Na Oh Na Na Na

불안해 All Night
พูรันแน All Night
옆에 있어도 사라질까 봐 난 두려워요
ยอเพ อิดซอโด ซาราจิลกา บวา นัน ดูรยอวอโย
No Way 훌쩍 떠 날까 봐 난 무서워
No Way ฮุลจอก ตอ นัลกา บวา นัน มูซอวอ

너 없인 못 살 것 같아
นอ ออบชิน มด ซัล กอด กาทา
모르겠어 자꾸만 보고 싶은데
โมรือเกดซอ ชากูมัน โพโก ชีพึนเด
얼마나 사랑해 정말 사랑해
ออลมานา ซารังแฮ ชอลมัล ซารังแฮ
내 모든 걸 맡길게 날 안아줘
แน โมดึน กอล มัดกิลเก นัล อานาจวอ

Ma Real Lady 왜 놀리니
Ma Real Lady แว นลรีนี
널 향한 호기심의 깊인 이미 No Limit
นอล ฮยังฮัน โฮกีชีเม คีพิน อีมี No Limit
날 더 미치게 만들어 너의 몸놀림이
นัล ดอ มีชีเก มันดือรอ นอเอ มมนลรีมี
Like Coffee와 Muffin 조화로운 어울림이
Like Coffee วา Muffin โชฮวาโรอุน อออุลรีมี
Be my 온실 속 화초 네게 헌신
Be my อนชิล ซก ฮวาโช เนเก ฮอนชิน
So I’ll be your 밑거름 매 순간의
So I'll be your มิดกอรึม แม ซุนกาเน
거룩한 찰나의 찬란한 아름다움
คอรูคัน ชัลนาเอ ชันรันนัน อารึมดาอุน
너의 버팀목이 되어
นอเอ พอทิมโมกี ดเวออ
지켜주는 안식처 뭐든 맡겨도 돼요
ชีคยอจูนึน อันชิกชอ มวอดึน มัดกยอโด ดแวโย

매일 날 위해 노랠 불러줘요 Oh Na Na Na
แมอิล นัล วีแฮ โนแรล บุลรอจวอโย Oh Na Na Na
달콤한 눈빛으로 날 녹여줘요 Oh Na Na Na
ทัลคมมัน นุนบีชือโร นัล โนกยอจวอโย Oh Na Na Na
그대 뜨거운 가슴이
คือแด ตือกออุน คาซือมี
조금만 식어도 토라질지도 몰라
โชกึมมัน ชีกอโด โทราจิลจีโด มลรา
영원히 곁에 있어 날 지켜줘요
ยองวอนนี กยอเท อิดซอ นัล ชีคยอจวอโย
오늘처럼 Oh Na Na
โอนึลชอรอม Oh Na Na

계속 날 사랑한다 해줘
กเยซก นัล ซารังฮันดา แฮจวอ
뒤돌아섰을 때면
ทวีโดราซอดซึล แตมยอน
자꾸 보고 싶다 해줘요
ชากู โพโก ชิบตา แฮจวอโย
Oh Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
조금만 더 남자답게
โชกึมมัน ดอ นัมจาดับเก
난 네 거라고 해줘 Oh Na Na Na
นัน เน คอราโก แฮจวอ Oh Na Na Na

Oh Na Na 오늘처럼 Oh Na Na
Oh Na Na โอนึลชอรอม Oh Na Na
Oh Na Na Oh Na Na Na

매일 날 위해 노랠 불러줘요 Oh Na Na Na
แมอิล นัล วีแฮ โนแรล บุลรอจวอโย Oh Na Na Na
달콤한 눈빛으로 날 녹여줘요 Oh Na Na Na
ทัลคมมัน นุนบีชือโร นัล โนกยอจวอโย Oh Na Na Na
그대 뜨거운 가슴이
คือแด ตือกออุน คาซือมี
조금만 식어도 토라질지도 몰라
โชกึมมัน ชีกอโด โทราจิลจีโด มลรา
영원히 곁에 있어 날 지켜줘요
ยองวอนนี กยอเท อิดซอ นัล ชีคยอจวอโย
오늘처럼 Oh Na Na
โอนึลชอรอม Oh Na Na
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2016/12/k-r-d-oh-nana-feat-heo-youngji-heoyeongji

[เนื้อเพลง] Berry Good - Don't believe

posted on 02 Jan 2017 22:07 by meyanee
 
Berry Good - 안 믿을래
Berry Good - Don't believe

안 믿을래
อัน มีดึลแร
No matter what you say
Please don't say that
I can't forgive you

안 믿을래
อัน มีดึลแร
I'm not loving you anymore
We need to pit stop it

제발 don’t say that
เชบัล don’t say that
Please stop it
It's over

오늘도 그대 맘은
โอนึลโด คือแด มามึน
내게 닫혀있네요
แนเก ทา ทยออิดเนโย
나를 보는 눈동자
นารึล โบนึน นุนดงจา
속에 여전히 난 안 보이네요
โซเก ยอจอนนี นัน อัน โบอีเนโย
굳게 믿었는데
คุดเก มีดอดนึนเด
나만 혼자 걸어 왔던 건가요
นามัน ฮนจา คอรอ วัดตอน คอนกาโย
그런가요 (아니라고 말해줘)
คือรอนกาโย (อานีราโก มัลแร จวอ)

너의 안에 텅 빈 공간에
นอเอ อาเน ทอง บิน กงกาเน
그래 나는 없었어
คือแร นานึน ออบซอดซอ
너를 향한 내 맘과 모든 게
นอรึล ฮยังฮัน แน มัมกวา โมดึน เก
아무 의미 없었어
อามู อึยมี ออบซอดซอ
나를 욕 하진 말아줘
นารึล ยก คาจิน มารา จวอ
아낌없이 전부 다 줬어
อากีมอบชี ชอนบู ทา จวอดซอ
바보같이 널 믿고
พาโบกาที นอล มิดโก
let me go let me go let me go

안 믿을래 no matter what you say
อัน มีดึลแร no matter what you say
이젠 너의 품에서 벗어날래
อีเจน นอเอ พูเมซอ พอซอนัลแร
안 믿을래 이제 그만 좀 해
อัน มีดึลแร อีเจ คือมัน ชม แม
제발 don't say that don't say that don't stay away
เชบัล don't say that don't say that don't stay away

무슨 일 있어도
มูซึน อิล อิดซอโด
옆에 꼭 있겠단 약속
ยอเพ กก อิดเกดตัน ยักซก
꽉 날 안아주면서
กวัก นัล อานาจู มยอน ซอ
눈물을 흘려줄 땐 꿈만 같았어
นุนมูรึล ฮึลรยอจุล แตน กุมมัน กาทัดซอ
그 모든 것 다
คือ โมดึน กอด ตา
거짓 이었단 생각에 무섭고 겁나
คอจิด ชีออดตัน แซงกาเก มูซอบโก กอบนา
(너의 미소 너의 눈빛) 너의 그 전부가
(นอเอ มีโซ นอเอ นุนบิด) นอเอ คือ ชอนบูกา

너의 안에 텅 빈 공간에
นอเอ อาเน ทอง บิน กงกาเน
그래 나는 없었어
คือแร นานึน ออบซอดซอ
너를 향한 내 맘과 모든 게
นอรึล ฮยังฮัน แน มัมกวา โมดึน เก
아무 의미 없었어
อามู อึยมี ออบซอดซอ
나를 욕 하진 말아줘
นารึล ยก คาจิน มารา จวอ
아낌없이 전부 다 줬어
อากีมอบชี ชอนบู ทา จวอดซอ
바보같이 널 믿고
พาโบกาที นอล มิดโก
let me go let me go let me go

안 믿을래 no matter what you say
อัน มีดึลแร no matter what you say
이젠 너의 품에서 벗어날래
อีเจน นอเอ พูเมซอ พอซอนัลแร
안 믿을래 이제 그만 좀 해
อัน มีดึลแร อีเจ คือมัน ชม แม
제발 don't say that don't say that don't stay away
เชบัล don't say that don't say that don't stay away

say mercy mercy mercy
내게서 멀리멀리 go away
แนเกซอ มอลรีมอลรี go away

say mercy mercy mercy
내게서 멀리멀리 go away
แนเกซอ มอลรีมอลรี go away

no mercy mercy for me
더 멀리 멀리 don't stay
ทอ มอลรี มอลรี don't stay

영원히 bye ya bye ya ya bye ya
ยองวอนนี bye ya bye ya ya bye ya
 
Thank you for Korean lyrics:
https://ilyricsbuzz.com/2016/11/berry-good-dont-believe.html