[เนื้อเพลง] Victon - I'm Fine

posted on 26 Nov 2016 16:07 by meyanee
 
Victon - 아무렇지 않은 척
Victon - I'm Fine

아무렇지 않은 척 아무것도 아닌 척
อามูรอกจี อันนึน ชอก อามูกอดโด อานิน ชอก
너만 보면 자연스레 난 척 척하게 돼
นอมัน โบ มยอน จายอกซือเร นัน ชอก ชอกคาเก ดแว
아무렇지 않은 척 삐쳐도 안 삐진 척
อามูรอกจี อันนึน ชอก ปี ชยอโด อัน ปีจิน ชอก
네 앞에선 나도 몰래 난 척 척 척하게 돼
เน อาเพซอน นาโด มลแร นัน ชอก ชอก ชอกคาเก ดแว

밥 한 끼를 해도 내가 먹는 건 눈칫밥
บัม ฮัน กีรึล แฮโด แนกา มอกนึน กอน นุนชิดบัม
손잡으려 해도 넌 내밀어 오리발
ซนจาบือรยอ แฮโด นอน แนมีรอ โอรีบัล
이쁘면 다냐? 그래 다겠지 아 몰라
อีปือ มยอน ดานยา กือแร ดาเกดจี อา มลรา
나 진짜 삐쳤으니까 삐쳤냐고 묻지 마
นา จินจา ปีชยอดซือนีกา ปีชยอด นยาโก มุดจี มา
Oh my god 속 탄다
Oh my god ซก ทันดา
제발 누가 좀 불러줘 소방관
เจบัล นูกา จม บุลรอ จวอ โซบังกวัน
미안 내 주제에 너무 말이 많아
มีอัน แน จูเจเอ นอมู มารี อันนา
근데 역시 난 아무렇지 않지 않아
กึนเด ยอกชี นัน อามูรอกจี อันจี อันนา

그게 아니야 나 괜찮은 척 참고 있지만
กือเก อานียา นา แกวนชันนึน ชอก ชัมโก อิดจีมัน
그게 아니야 나 웃는 게 웃는 것 같지만
กือเก อานียา นา อุดนึน เด อุดนึน กอด กัดจีมัน
사실 아니야 담아뒀던 말이 참 많지만
ซาชิล อานียา ดามา ดวอด ดอน มารี ชัม มันจีมัน
속 좁아 보일까 봐서
ซก โจบา โบอิลกา บวาซอ

아무렇지 않은 척 아무것도 아닌 척
อามูรอกจี อันนึน ชอก อามูกอดโด อานิน ชอก
너만 보면 자연스레 난 척 척하게 돼
นอมัน โบ มยอน จายอกซือเร นัน ชอก ชอกคาเก ดแว
아무렇지 않은 척 삐쳐도 안 삐진 척
อามูรอกจี อันนึน ชอก ปี ชยอโด อัน ปีจิน ชอก
네 앞에선 나도 몰래 난 척 척 척하게 돼
เน อาเพซอน นาโด มลแร นัน ชอก ชอก ชอกคาเก ดแว

척 널 만날 땐 습관처럼
ชอก นอล มันนัล แตน ซึบกวัน ชอรอม
척 하기 힘들 땐 처음처럼
ชอก ฮากี ฮิมดึล แตน ชออึม ชอรอม
난 너만 보는 바보
นัน นอมัน โบนึน บาโบ
가끔은 무너지는 너만 보겠다는 각오
กากือมึน มูนอจีนึน นอมัน โบเกดดานึน กาโก
사실 미소 뒤엔 답답하고 속상해
ซาชิล มีโซ ดวีเอน ดับดับพาโก ซกซังแฮ
사랑엔 공식이 없어 매일 똑같아
ซารังเงน กงชีกี ออบซอ แมอิล ตกกัดทา
혹시 이런 남자 내가 처음이니
ฮกชี อีรอน นัมจา แนกา ชออือมีนี
주말 길거리보다 내 머리가 복잡해
จูมัล กิลกอรีโบดา แน มารีกา บกจับแพ

그게 아니야 한없이 받아 줄 것 같지만
กือเก อานียา ฮานอบชี บาดา จุล กอด กัดจีมัน
그게 아니야 저 별도 따다 줄 것 같지만
กือเก อานียา จอ บยอลโด ตาดา จุล กอด กัดจีมัน
사실 아니야 쌓아둔 게 나도 참 많지만
ซาชิล อานียา ซัก อาดุน เก นาโด ชัม มันจีมัน
쪼잔해 보일까 봐서 (안 하는 게 낫겠다)
โจจันแน โบอิลกา บวาซอ (อัน ฮานึน เก นัดเกดดา)

아무렇지 않은 척 아무것도 아닌 척
อามูรอกจี อันนึน ชอก อามูกอดโด อานิน ชอก
너만 보면 자연스레 난 척 척하게 돼
นอมัน โบ มยอน จายอกซือเร นัน ชอก ชอกคาเก ดแว
아무렇지 않은 척 삐쳐도 안 삐진 척
อามูรอกจี อันนึน ชอก ปี ชยอโด อัน ปีจิน ชอก
네 앞에선 나도 몰래 난 척 척 척하게 돼
เน อาเพซอน นาโด มลแร นัน ชอก ชอก ชอกคาเก ดแว

이번엔 이번엔 진짜 안되겠네
อีบอเนน อีบอเนน จินจา อันดเว เกดเน
오늘은 오늘은 진짜 안되겠네
โอนือรึน โอนือรึน จินจา อันดเว เกดเน
Woo 지금까진 귀여웠지만
Woo จีกึมกาจิน กวียอ วอดจีมัน
오늘 나랑 얘기 좀 해야겠어 넌
โอนึล นารัง แยกี จม แฮยาเกดซอ นอน
이건 아니야 (그냥 그렇다고)
อีกอน อานียา (กือนยัง กือรอกดาโก)

척 척 네 앞에 서면
ชอก ชอก เน อาเพ ซอ มยอน
척 척 쉴 틈 없이
ชอก ชอก ชวิล ทึม ออบชี
또 또 정색하는
โต โต จองแซกคานึน
척 척 쟁이
ชอก ชอก แจงี

척 척 네 앞에 서면
ชอก ชอก เน อาเพ ซอ มยอน
척 척 쉴 틈 없이
ชอก ชอก ชวิล ทึม ออบชี
또 또 이불 킥하는
โต โต อีบุล คิกคานึน
척 척 쟁이
ชอก ชอก แจงี

아무렇지 않은 척 아무것도 아닌 척
อามูรอกจี อันนึน ชอก อามูกอดโด อานิน ชอก
너만 보면 자연스레 난 척 척하게 돼
นอมัน โบ มยอน จายอกซือเร นัน ชอก ชอกคาเก ดแว
아무렇지 않은 척 삐쳐도 안 삐진 척
อามูรอกจี อันนึน ชอก ปี ชยอโด อัน ปีจิน ชอก
네 앞에선 나도 몰래 난 척 척 척하게 돼
เน อาเพซอน นาโด มลแร นัน ชอก ชอก ชอกคาเก ดแว
 
Thank you for Korean lyrics:
https://colorcodedlyrics.com/2016/11/victon-m-fine-amuleohji-anheun-cheog

Comment

Comment:

Tweet