[เนื้อเพลง] Taeyang - Darling

posted on 05 Sep 2017 22:52 by meyanee
 
Taeyang - Darling

끝까지 넌 못됐어
กึดกาจี นอน มด ตแวซอ
등돌린 마지막 한마디도
ทึงดลริน มาจีมัก ฮันมาดีโด
모질고 독하게 goodbye
โมจิลโด โทคาเก goodbye

화가 나서 난 또 이성을 잃어
ฮวากา นาซอ นัน โต อีซองึล อีรอ
그래 때려 쳐 오늘로 끝이라고 yeah
คือแร แตรยอ ชยอ โอนึลโร กือทีราโก yeah
I don’t know 할 만큼 했어 난
I don't know ฮัล มันคึม แฮซอ นัน
너 때문에 내 모든 게 무너지지만
นอ แตมูเน แน โมดึน เก มูนอจีจีมัน

Darling you 내 두려움 속 희망은 너
Darling you แน ทูรยออุม ซก ฮเวมางึน นอ
Darling you 기나긴 여정의 끝에
Darling you คีนากิน ยอจอเง กือเท
영원한 건 없다고 온 세상이 말해도
ยองวอนนัน กอน ออบตาโก อน เซซางี มัลแรโด
Darling darling you 내겐 너뿐이야
Darling darling you แนเกน นอปูนียา

언제까지 넌 툭하면 울거니 그만 제발 제발
ออนเจกาจี นอน ทูคา มยอน อุลกอนี คือมัน เชบัล เชบัล
차라리 널 울리지 않는 그런 사람 만나
ชารารี นอล อุลรีจี อันนึน คือรอน ซารัม มันนา

함부로 막말하는 내가 싫어져
ฮัมบูโร มังมัลฮานึน แนกา ชีรอ จยอ
날 이렇게 만드는 네가 더 미워져 yeah
นัล อีรอเค มันดือนึน เนกา ดอ มีวอ จยอ yeah
언제까지 우린 아파야 하니
ออนเจกาจี อูริน อาพายา ฮานี
한순간에 네 모든 게 부서지지만
ฮันซุนกาเน เน โมดึน เก พูซอจีจีมัน

Darling you 내 두려움 속 희망은 너
Darling you แน ทูรยออุม ซก ฮเวมางึน นอ
Darling you 기나긴 여정의 끝에
Darling you คีนากิน ยอจอเง กือเท
영원한 건 없다고 온 세상이 말해도
ยองวอนนัน กอน ออบตาโก อน เซซางี มัลแรโด
Darling darling you 내겐 너뿐이야
Darling darling you แนเกน นอปูนียา

너라는 독한 술에 취해
นอรานึน โดคัน ซูเร ชวีแฮ
오늘도 난 비틀대지만
โอนึลโด นัน บีทึลแดจีมัน
너라는 미로 속을 헤매지만
นอรานึน มีโร โซกึล เฮแมจีมัน
Darling you

너라는 벽에 나 부딪혀
นอรานึน บยอเก นา บูดีทยอ
이렇게 또 주저앉지만
อีรอเค โต ชูจออันจีมัน
너라면 난 행복해
นอรา มยอน นัน แฮงโบเค

Darling you 내 두려움 속 희망은 너
Darling you แน ทูรยออุม ซก ฮเวมางึน นอ
Darling you 기나긴 여정의 끝에
Darling you คีนากิน ยอจอเง กือเท
영원한 건 없다고 온 세상이 말해도
ยองวอนนัน กอน ออบตาโก อน เซซางี มัลแรโด
Darling darling you 내겐 너뿐이야
Darling darling you แนเกน นอปูนียา
 
Thank you for Korean lyrics:
https://genius.com/Taeyang-darling-lyrics

Comment

Comment:

Tweet